blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

Language Proficiency Test


>>  การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

      >> ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ+การทำข้อสอบ(ภาษาไทย) Click
               
      >> English Click   

         

กำหนดการจัดสอบ  
  

 

           VRU-TEP นักศึกษาแรกเข้า 

                  

           VRU GRAD ENGLISH TEST  บัณฑิตศึกษา   

                  

                    TOEIC 

                            

      ข้อมูลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 

 

                         >>  VRU TEP  การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
                              -  มหาวิทยาลัยและศูนย์ภาษาประกาศกำหนดการ ตารางสอบ
                              -  จัดสอบสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ชั้นปีที่1และนักศึกษาชั้นปีที่3  

                

                >>  VRU GRAD ENGLISH TEST   การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
                              -  ปฏิทินการจัดสอบ  Click

                              -  ขั้นตอนการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
                              -  ลักษณะข้อสอบ VRU GRAD ENGLISH TEST
                              -  ข้อแนะนำสำหรับวันสอบ
                              -   ประกาศผลสอบ

 

       >>  VRU GRAD ENGLISH TEST  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรยื่นขอศึกษาต่อ

              
                              -   ปฏิทินการจัดสอบ Click
                              -   Download ใบขอสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ VRU GRAD ENGLISH TEST 

                               -    ประกาศผลสอบ Click

 


               >>   TOEIC  สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
                              -  รายละเอียดในการสมัครสอบ
                              -  ศูนย์ภาษาแจ้งกำหนดการรับสมัครและจัดสอบทางหน้าเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ หรือติดต่อชั้น 5

                              -  ประกาศผลสอบ
                              -  ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

 

              >>   TOEIC  สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
                         - ศูนย์ภาษาแจ้งกำหนดการรับสมัครและจัดสอบหน้าเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ หรือติดต่อชั้น 5  

                      -  สรุปผลคะแนน     
                       
 - ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ


              >>    Ellis   
                   
-  ระดับคะแนนสอบของ Ellis เทียบมาตรฐาน
                    -  แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กด download ที่นี่
                   


             >>  CAMBRIDGE Test

                           - ติดต่อขอลงทะเบียนสอบที่ศูนย์ภาษา ชั้น 5  LC 502   (มีค่าใช้จ่าย)


ภาษาจีน
              >> HSK 
                   - 
ลักษณะการสอบวัดระดับภาษาจีน 

 ภาษาอื่นๆ
 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6