blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ลงทะเบียน


ลงทะเบียนอบรม
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป
>> (เต็มแล้ว) อบรมภาษาและวัฒนธรรมญีุ่่น (1Day)  Click


สำหรับนักศึกษา
>>   อบรมภาษาเขมรเบื้องต้น (ทุกวันอังคาร พุธ หรือพฤหัส)  Click
>>   อบรมภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน (ทุกวันพุธ)  Click
>>  (เต็มแล้ว) อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียมพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษา (รอบวันเสาร์) Click
>>  (เต็มแล้ว) อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียมพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษา (รอบวันอังคาร/พฤหัส) Click
>>  (เต็มแล้ว) อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษา Click
>>  (เต็มแล้ว) อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียมพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษา (รอบวันเสาร์)  รุ่นที่2 Click

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
>>  อบรม VRU Grad English Test Preparation Course สำหรับบุคลากรสายวิชาการ Click

>>  (เต็มแล้ว) อบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ VRU Grad English Test Preparation Course สำหรับบุคลากรสายวิชาการ Click

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
>>  อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน Click


สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
>>   อบรมภาษาเขมรเบื้องต้น (ทุกวันอังคาร พุธ หรือพฤหัส)  Click
>>  (เต็มแล้ว)อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับบุคลากร Click

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป
>>   (เต็มแล้ว)อบรมเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Click
>>   (เต็มแล้ว)อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 day  Click
>>   (เต็มแล้ว)อบรมภาษาจีนพูดเลย Quick Chinese Click
>>   (เต็มแล้ว)อบรมภาษาเวียดนามพูดเลย Quick Vietnamese Click
>>   (เต็มแล้ว)อบรมภาษาเขมรพูดเลย Quick Khmer Click

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6