blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

เกรดอบรมวิชา VLET01-04 ปีการศึกษา1/2566(รุ่น3)


นักศึกษาสามารถพิมพ์รหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการอบรมตามคอร์สที่อบรม
และหากผลอบรมเป็น I ให้นักศึกษา add line ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
ผลอบรมเป็น U ต้องลงอบรมใหม่


ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET01 ภาคปีการศึกษา 1/2566 รุ่น3ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET02 ภาคปีการศึกษา 1/2566 รุ่น3 ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET03 ภาคปีการศึกษา 1/2566 รุ่น3ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET04 ภาคปีการศึกษา 1/2566 รุ่น3

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6