blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ประกาศตารางสอบVRU-TEP

                                     
 

                                นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบและเวลาสอบโดยกดตามวันที่ระบุ
        ***น.ศ.ต้องนำบัตรน.ศ หรือ บัตรประชาชนมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ และมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 5 นาที***                                                         วันที่ 15 ก.ค. 63  สอบเวลา 13.30น.-15.30น.
                                                         วันที่ 22 ก.ค. 63  สอบเวลา 13.30น.-15.30น.

                                                         วันที่ 29 ก.ค. 63  สอบเวลา 13.30น.-15.30น.
                                                         วันที่ 5 ส.ค.63     สอบเวลา 13.30น.-15.30น.
                                                         วันที่ 26 ส.ค.63   สอบเวลา 13.30น.-15.30น.
                                                         วันที่ 2 ก.ย.63     สอบเวลา 13.30น.-15.30น.

 
 

 

 

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6