blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ประกาศตารางสอบ

 

ตารางสอบปลายภาควิชาVLE101  วิชาVLE310 และวิชาVLE205(TEP) ภาคการศึกษาที่ 1/2563  

นักศึกษาต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน มาเเสดงในวันสอบด้วย (หากไม่มีบัตรจะไม่ได้เข้าสอบ)
และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าสอบ

 


ประกาศตารางสอบนักศึกษา วิชา VLE101 (แยกตาม Sect.)

Sect.1        Sect.3        Sect.5       Sect.6        Sect.7       Sect.8       Sect.9       Sect.10       Sect.11 


Sect.12     Sect.13       Sect.14     Sect.15      Sect.16      Sect.17     Sect.18     Sect.19     Sect.22     ประกาศตารางสอบนักศึกษา วิชา VLE205 (แยกตาม Sect.)
 

Sect.1        Sect.2        Sect.3       Sect.4        Sect.5       Sect.6       Sect.7       Sect.8       Sect.9
    
Sect.10    Sect.11       Sect.12      Sect.13      Sect.14 


 

ประกาศตารางสอบนักศึกษา วิชา VLE310 (แยกตาม Sect.)


Sect.1        Sect.2        Sect.3       Sect.4        Sect.5        

   
 


 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6